Identiteit van de ondernemer:

Studio Sanne

Maatschappelijke zetel: Bruggestraat 46, 2240 Zandhoven

E-mailadres: [email protected]

BTW-nummer: BE0505 715 735

Rekeningnummer: BE19 7310 3861 9412 


Overeenkomst

Indien U bij ons bestelt, gaat U akkoord met de door ons gehanteerde verkoopsvoorwaarden. Voordat U bestelt, dient U kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden die op deze pagina toegankelijk zijn. Als U hierover vragen hebt, kunt U altijd per e-mail contact met ons opnemen: [email protected]


Toepasselijkheid

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.


Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kleuren van stoffen kunnen lichtjes verschillend overkomen van pc-scherm tot pc-scherm. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs;
 • de kosten van aflevering;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

De overeenkomst

Alle offertes opgesteld door de ondernemer zijn vrijblijvend. De ondernemer is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk bevestigd werd, of nadat de ondernemer met de uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
Online bestellingen kunnen enkel via de bestelformule van de website gebeuren. Er worden geen bestellingen, noch toevoegingen aan bestelling aanvaard via e-mail.

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de ondernemer mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen indien redelijkerwijze mogelijk in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Studio Sanne, Bruggestraat 46, 2240 Zandhoven België.
De ondernemer kan een schadevergoeding eisen van de consument indien er een waardevermindering heeft opgetreden omdat hij/zij het goed heeft behandeld op een wijze die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop ze geïnformeerd werd van de beslissing van de consument om over te gaan tot herroeping. De onderneming mag wachten met de terugbetaling van de geretourneerde goederen totdat zij alle goederen heeft teruggekregen (behoudens wanneer de onderneming zelf aanbiedt om de goederen op te halen), of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
U betaalt de kosten voor het retourneren van de goederen

Ingeval er bij de consument een verkeerde levering of beschadigd artikel wordt geleverd. Kan de consument deze kosteloos en binnen de 5 werkdagen terugsturen naar Studio Sanne, Bruggestraat 46, 2240 Zandhoven, België.
De gemaakte kosten van de consument worden uiterlijk 5 werkdagen na het terugkrijgen van de verkeerd/beschadigd geleverde artikelen teruggestort op de rekening van de consument.
 
Hieronder de link naar het modelformulier voor herroeping:
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Uitsluiting verzakingsrecht

De ondernemer kan het verzakingsrecht van de consument uitsluiten en dit voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (€). Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden berekend bij het afronden van de bestelling. Deze kunnen geïndexeerd worden. De juiste tarieven zijn weergegeven in de webshop.

Levering

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. 
De ondernemer heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Alle goederen worden voor verzending met zorg verpakt.


Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.
Bestellingen worden, in afwachting van de betaling, 5 dagen voorbehouden. Gebeurt de betaling na die termijn, dan vervalt de bestelling automatisch.
Bij bestellingen van maatwerk, zoals kleding op maat, gordijnen of mousses, kan de ondernemer een voorschot vragen van 50% van het totaal bedrag.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Klachtenregeling

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, de ondernemer toe te komen:
(a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 2 maanden na de levering en
(b) in geval van verborgen gebreken, 2 maanden na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Dit is een lange termijn en we verzoeken om bv. bij ontbrekende onderdelen, beschadigingen, ... het zo spoedig mogelijk te melden.

Het in ontvangst nemen van de goederen door de consument dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Garantie:

Bij het selecteren van onze producten streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo goed mogelijke kleurechtheid, we bieden dan ook een wettelijke garantie van conformiteit van de goederen van twee jaar. Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk. Afgewerkte producten kunnen lichte maatafwijkingen tot 2% vertonen. De garantie is enkel van toepassing bij normaal gebruik. De garantie vervalt van zodra de koper de zaken niet op normale wijze gebruikt en of opslaat alsook indien de klant wijzigingen aanbrengt aan het product behalve in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Om de kwaliteit van onze productien blijvend te verbeteren, hebben wij ons het recht voorbehouden om zonder voorafgaande kennisgeving ons product aanbod te wijzigen.Overmacht

De ondernemer is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens

Door te bestellen staat de consument uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, het versturen van nieuwsbrieven, leveringen en facturen. De ondernemer zal de gegevens niet overmaken aan derden.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de ondernemer worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn alleen De Rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Turnhout bevoegd.

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Wachtwoord vergeten?
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »